ALU PROJECT

The Start of Success

App

TRA CỨU DANH SÁCH

Tìm theo họ và tên Danh sách họ tên theo khóa
Tìm theo địa phương Danh sách họ tên theo địa phương
Tìm theo sở thích Danh sách họ tên theo nhóm sở thích
Tìm theo ngành — khóa Danh sách họ tên theo khóa — ngành
Tìm bạn bốn phương Danh sách họ tên, tuổi, sở thích